👋
Hej, lekki przedsiębiorca!
Rejestrować
Informacja o plikach cookie
Akceptując wszystkie pliki cookie zapewniasz sobie najlepsze możliwe doświadczenie użytkownika. Dowiedz się więcej o plikach cookie i jak z nich korzystać lub zmienić ustawienia plików cookie.

Warunki

Prosimy o uważne zapoznanie się z regulaminem przed skorzystaniem z usługi

Ostatnia aktualizacja: September 27, 2022

 1. Ogólne

Niniejszy dokument zawiera: Truster Warunki korzystania z usługi fakturowania dla lekkich przedsiębiorców Oy i jej spółek zależnych (zwanych dalej "Usługodawcą") (zwanych dalej "Usługą fakturowania") oraz innych dostawców usług Usługodawcy (wszystkie te usługi łącznie zwane "Usługą") (dalej "Warunki korzystania"). Niniejszy Regulamin określa treść stosunku umownego pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą (dalej "Usługobiorca") oraz prawa i obowiązki pomiędzy stronami.

 1. Nawiązanie stosunku umownego, zmiany i warunki korzystania z odrębnych usług

Umowa zostaje zawarta pomiędzy stronami, gdy Usługobiorca zarejestruje się jako użytkownik Serwisu i zaakceptuje niniejszy Regulamin. Rejestrując się, Użytkownik Serwisu akceptuje niniejszy Regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania przy każdym korzystaniu z Serwisu.

Usługodawca ma prawo do zablokowania, ograniczenia i zmiany Usługi świadczonej na rzecz Usługobiorcy bez uprzedzenia. 

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany funkcji Serwisu lub Regulaminu w celu zachowania zgodności z obowiązującymi wówczas praktykami lub oficjalnymi przepisami. Zmiany Regulaminu wejdą w życie z chwilą powiadomienia o nich Usługobiorcy. Użytkownik serwisu akceptuje zmienione warunki użytkowania, kontynuując korzystanie z usługi. 

Usługa może obejmować oddzielne usługi z własnymi, bardziej szczegółowymi warunkami użytkowania. Warunki korzystania z Oddzielnej Usługi obowiązują przede wszystkim, a niniejsze Warunki Użytkowania rozszerzają Warunki Korzystania z Oddzielnej Usługi, tak że Warunki Korzystania z Oddzielnej Usługi mają pierwszeństwo w przypadku konfliktu. Korzystając z oddzielnej usługi, użytkownik serwisu akceptuje warunki korzystania z odrębnej usługi.

 1. Umowny

Stosunek umowny pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą obejmuje fakturowanie pracy Usługobiorcy, wypłatę wynagrodzenia oraz inne odrębnie określone usługi. Usługobiorca nie działa pod usługodawcą. Stosunek umowny pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą nie jest stosunkiem pracy zgodnie z § 1 ustawy o umowach o pracę (2001:55) lub przepisami dotyczącymi emerytur związanych z zarobkami, a strony nie tworzą stosunku pracy. Użytkownik serwisu jest odpowiedzialny za zapewnienie, że obowiązujące przepisy bezpieczeństwa pracy, przepisy dotyczące czasu pracy i inne obowiązujące przepisy ustawowe i wykonawcze są przestrzegane w miejscu pracy.

Użytkownik serwisu uzgadnia umowę cesji ze swoim klientem. Usługodawca nie jest stroną umowy cesji i nie zobowiązuje się do żadnej odpowiedzialności ani zobowiązania do wykonania pracy lub błędów. Obowiązkiem użytkownika serwisu jest upewnienie się, że wykonywana praca jest zgodna z obowiązującymi w danym czasie przepisami ustawowymi i wykonawczymi. Całkowite wynagrodzenie za pracę jest zawsze uzgadniane i musi być na akceptowalnym poziomie ogólnym, który w przeciwnym razie zostałby zapłacony za pracę. Usługobiorca musi zapewnić legalność i poprawność swojej pracy przed wysłaniem faktury.

 1. Korzystanie z usługi

Usługodawca udostępnia użytkownikowi usługi (osobie fizycznej) platformę, na której możliwe jest wystawienie faktury za wykonaną pracę i wycofanie wynagrodzenia z faktury zapłaconej i/lub zatwierdzonej.

Usługi obejmują m.in.

 • Aplikacja do korzystania z usługi
 • Funkcje i usługi dla lekkich przedsiębiorców w aplikacji w dowolnym momencie
 • Wsparcie i instrukcje dotyczące korzystania z usługi
 • Tworzenie i wysyłanie faktur
 • Monitorowanie i pobór płatności
 • Wypłata wynagrodzeń na podstawie faktury
 • Raporty płacowe oraz bieżące opłaty i podatki w Finlandii.
 • Zwrot kosztów podróży i kosztów zgodnie z aktualnymi wytycznymi i praktykami administracji podatkowej
 • Natychmiast po opłaceniu faktury
 • Zajęcie zgodnie z regulaminem Komory Egzekucyjnej
 • Zapewnienie ubezpieczenia YEL oraz potrącanie i opłacanie składek YEL w związku z wypłatą wynagrodzeń

 1. Opłaty transakcyjne

Opłata za usługę może składać się ze stałej miesięcznej ceny abonamentowej i/lub opłaty pobieranej za nieodpłatę faktury bez podatku VAT zgodnie z cennikiem Usługodawcy.

Wszystkie opłaty są określone w cenniku usług. Zapisując się na miesięczną opłatę lub wysyłając fakturę, Usługobiorca akceptuje płatność zgodnie z cennikiem. 

 1. Ubezpieczenie

Usługodawca ubezpieczył Usługobiorcę ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej, chyba że uzgodniono inaczej. Polisy ubezpieczeniowe są ważne zgodnie z Własnymi warunkami. Użytkownik Serwisu ponosi odpowiedzialność za nadwyżkę.

 1. Oddzielne usługi dodatkowe

W związku ze swoją usługą usługodawca może oferować odrębne usługi dodatkowe, takie jak ubezpieczenie YEL, karta płatnicza, płatność natychmiastowa, płatność natychmiastowa i inne ubezpieczenia. Użytkownik serwisu może wybrać własne usługi dodatkowe i mieć możliwość zaakceptowania lub nieakceptowania usług dodatkowych.

 1. Rachunki i złe długi

Usługodawca przesyła faktury wystawione przez Usługobiorcę. W związku z wysłaniem faktury Usługodawca ma prawo odrzucić fakturę lub zmodyfikować informacje i kwoty faktury, aby odpowiadały np. zapłaconemu od podatku VAT od utworu.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za straty kredytowe faktury, ale oferuje usługi związane z odbiorem faktury w bezspornych dostępnych. 

 1. Dostępność usług

Usługodawca udostępnia Usługę do użytku i utrzymuje Usługę tak starannie, jak to możliwe. Użytkownik serwisu nie jest uprawniony do bezpośrednich lub pośrednich kosztów, które mogą zostać poniesione w wyniku przerwania lub zakończenia świadczenia usługi.

Usługobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego zwrócenia uwagi Usługodawcy na wszelkie błędy lub przerwy w działaniu Serwisu.

  

 1. Własność intelektualna

Usługobiorca w żadnym momencie nie ma prawa do wykorzystywania nazwy, logo lub kolorów Usługodawcy we własnej pracy lub marketingu, chyba że uzgodniono inaczej. Usługobiorca może oświadczyć, że korzysta z usług Usługodawcy w celu wystawienia faktury za swoją pracę.

Usługodawca nie ma prawa do praw własności intelektualnej Usługobiorcy, a Usługodawca nie może ich wykorzystywać do niczego innego niż realizacja Usługi.

Usługodawca ma prawo do wykorzystywania nazwy i produktów Usługobiorcy w marketingu, chyba że jest to wyraźnie zabronione w formie pisemnej. 

 1. Poufność, dane osobowe, dokładność informacji i wykorzystanie informacji

Usługodawca zobowiązuje się do wykorzystywania informacji poufnych wyłącznie w celu świadczenia usługi i przestrzegania oficjalnych przepisów. Zobowiązanie pozostaje w mocy nawet po zakończeniu umowy.

Usługodawca ma prawo do przetwarzania otrzymanych danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz swoją polityką prywatności. Usługodawca ma prawo do sprawdzenia prawidłowości swoich danych oraz do edycji i usunięcia nieprawidłowych danych. Dane mogą być wykorzystywane do profilowania i świadczenia usług dodatkowych. 

Dane osobowe tworzą własny rejestr, a Usługodawca pełni rolę administratora rejestru.

 1. Odszkodowanie i prawo do potrącenia

W przypadku, gdy Usługobiorca spowoduje ponoszone przez Usługodawcę koszty, Usługodawca ma prawo obciążyć lub zrekompensować poniesione w całości koszty bezpośrednie od Usługobiorcy.  

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy systemowe lub brakujące dane. Ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza usługodawcy powstaje zgodnie z przepisami, a koszty pośrednie nie są zwracane.

 1. Rozstrzyganie sporów i prawo właściwe

Wszelkie spory dotyczące niniejszej umowy lub Usługi, których nie można rozstrzygnąć w drodze negocjacji, będą rozstrzygane w Sądzie Rejonowym w Helsinkach. Niniejsza Umowa i Usługa podlegają prawu Finlandii.

 1. Język warunków

Obowiązującym językiem Warunków jest fiński. Tłumaczenia regulaminu są dostarczane ze względu na obsługę klienta.

Oblicz płace lekkiego przedsiębiorcy za pomocą kalkulatora płac

Wypłacimy Ci wynagrodzenie po otrzymaniu płatności od klienta lub w wybranym przez Państwa dniu wypłaty. Możesz również wybrać Instant Pay, w którym to przypadku otrzymasz wynagrodzenie na swoje konto tego samego dnia, nie czekając na termin płatności faktury. Wynagrodzenie można również pozostawić do późniejszego podwyżssy. Truster W abonacie 49 € / miesiąc nie płacisz oddzielnej opłaty za usługę za kwotę rozliczeniową. Nasz lekki rachunek płac przedsiębiorcy powie Ci o Twoim wynagrodzeniu Truster Light usługa.

Kwota do faktury

2 750 €

Stawka podatku

32 %

Szybciej wpłacaj na konto

Kwota do wpłaty na konto

1 987,50 €

Opłata za usługę, która ma zostać odjęta od kwoty rozliczeniowej, zależy od planu. Truster Light pakiet to jest 3,99%. Na wysokość wpływa składka na ubezpieczenie wypadkowe i dodatki na podróż. Dodatek do natychmiastowej wypłaty wynosi +5%. Truster i Truster W pakietach pro nie ma opłaty serwisowej ani oddzielnej składki na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Liczniki płac Truster Light zgodnie z pakietem. Sprawdź również nasze inne liczniki.

Dziękuję! Twoje zgłoszenie zostało odebrane!
Oops! Coś poszło nie tak podczas przesyłania formularza.